Adatvédelmi szabályzat

Szabályzat a személyes adatok bizalmas kezeléséről és védelméről

A Seacon Europe Kft elkötelezett az ügyfelei és mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik honlapjainkat. A jelen Szabályzat elsősorban az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de megfelelően alkalmazandó a kizárólag papíralapú vagy egyéb adathordozón a birtokában lévő adatokra, melyekhez a vele kapcsolatba került ügyfelektől jut, például marketing akciók keretében. A Szabályzat leírja, hogy a Seacon Europe Kft milyen adatokat és milyen módon gyűjthet Önt illetően, azokat hogyan használhatja fel.

A jelen Szabályzat fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Szabályzatban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen Szabályzatot és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat? (az adatkezelő személye)

Az Ön adatait a Seacon Europe Kft (székhely : 8000 Székesfehérvár Móricz Zs. út 14., telefon: 06-22-501-632, e-mail cím :  Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlapcím : www.seacon.hu) gyűjti, mint Adatkezelő. 

 2. Milyen adatokat gyűjtünk?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon.

A « személyes adat » kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. 

Amennyiben a Seacon Europe Kft gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges.

Az Ön személyes adatait vagy kérdőíven keresztül, vagy az oldalainkon való böngészéskor, valamint árajánlat kérésekor gyűjtjük, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlapjaink bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja az Ön jobb megismerése a termékeink és szolgáltatásaink szempontjából nézve, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja. 

A Seacon Europe Kft minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

A Seacon Europe Kft. kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása a funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapjainkon kínálunk, valamint a hozzáféréssel elért felületeken a funkciók és szolgáltatások használata, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak.

A Szolgáltatással összefüggésben végzett adatkezelések célja:

 • az információszolgáltatás hatékony nyújtása
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a termékeink használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a termékeink működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a termékek módosulásával kapcsolatos információk stb.), működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Felhasználási példák:

a) Válaszolhassunk Önnek az információt, szolgáltatást vagy a Seacon Europe Kft-vel kapcsolatot kérő megkereséseire, így például:

- a vezetékneve és utóneve, elérhetőségei alapján felvehetjük Önnel a kapcsolatot, ha Ön időpontot szeretne egy rendszer tesztelésére, kipróbálására;

- a vezetékneve, utóneve, e-mail címe és –vagy postacíme alapján kezelni tudjuk új rendszer vásárlására vagy bérletére vonatkozó megkeresését, vagy, tájékoztatót küldhetünk az Önt érdeklő rendszerekről és szolgáltatásokról;

c) ajánlhassunk Önnek olyan szolgáltatásokat, melyek számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot tartalmazó megkereséseket, az összes e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva;

d) felmérés érdekében válaszadásra kérhessük meg termékeink és szolgáltatásink jobbá tételéhez és az ügyfeleink igényeihez való igazításához;

Az személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében, illetve a Marketing ajánlatra történő feliratkozás esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Marketing ajánlatok fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles

4. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)

A Seacon Europe Kft jogosult megosztani az Ön személyes adatait a cég munkavállalóival és a szerződött kereskedelmi viszonteladóival. Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). 

5. Az adatok biztonsága és bizalmas jellege

Seacon Europe Kft az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, de nem garantálja, hogy a felhasználók a tevékenységével kapcsolatos személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti az adatai feletti rendelkezés lehetőségét

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan a munkavállalókra, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. 

6. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Magyarország infotörvénye (2011. évi CXII. törvény) 14-19. §-ainak megfelelően Ön rendelkezik azzal a joggal, hogy – személyazonosságának igazolása mellett - az Önről kezelt adatokról tájékoztatást kérjen, kérje azok kijavítását és helyesbítését, valamint azok törlését (zárolását). 

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. 

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1, illetve az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: üEz az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

7. Kiskorúak személyes adatainak védelme

A Seacon Europe Kft internetes weboldalai (továbbiakban együtt : Seacon weboldalak, vagy honlapok) általánosságban nem 16 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk, és nem kezelünk 16 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését.

Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Seacon Europe Kft számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából. 

8. Cookies (sütik)

A Seacon honlapok cookie-kat, másként sütiket alkalmaznak a felhasználók preferenciáihoz való alkalmazkodás és az internet oldalak optimalizálása érdekében. Abból a célból, hogy Ön az oldalhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódjon és azokat személyre szabhassa, a weboldal szerverei sütiket telepíthetnek az Ön számítógépére. Ezek a sütik megkönnyítik a böngészést és az internetes oldal használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Sütikről szóló szabályzatunkat.

9. Más weboldalakra irányító linkek

A Seacon honlapok harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával.  Seacon Europe Kft. semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adat-kezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a mi honlapjainkon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló szabályzatát. 

10. Lényegesebb jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők: a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

11. A Szabályzat módosítása

Amennyiben Seacon Europe Kft a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosítja, azt a honlapjainkon közzétesszük, a módosítás a közzétételtől hatályos. Ezért kérjük és felhívjuk Önt, hogy honlapokon elérhető utolsó változatát.

 • El lehet-e menteni egy elemzés eredményét? Open or Close

  Igen. Létrehozhatók saját nézetek, amelyek névvel elmenthetők és új megnyithatók. A főmenüben adott jelentésre pozícionálva választható ki a nézet. Az elemzésbe belépve pedig a Nézetek funkcióra kattintva. Egy nézetben a rendszer elmenti az aktuális szűréseket, a beállításokat és térképi nézetet.

 • Milyen időközönként kerülhet át az adat a VirGis-be? Open or Close

  Ütemező indítja el az adatok áttöltését, így a napi gyakoriságtól (ez a javasolt) az órás gyakoriságig beállítható a sűrűség. Ha nagyon sok az adat, akkor úgy célszerű, hogy a frissítések feldolgozására is legyen idő.

 • Milyen térképek használhatók? Pl. használható a Google? Open or Close

  Jelenleg az Open Street Map publikus térkép szolgáltatás használható a rendszerben, mint alap térkép. Ezen helyezkednek el a közigazgatási határok (ország, megye, régió stb.) , mint „layer”, vagyis réteg. Képes a rendszer a Bing térképeket is használni, de ennek kifejlesztése a későbbiekben várható.

 • Több telephelyen van gyártásunk, ezt jó lenne térképen is rendszeresen megnézni. Van erre lehetőség a rendszerben? Open or Close

  ​A rendszer jelenleg az értékesítési adatok elemzésére alkalmas, de a felépítés és működési logika adaptálható más üzleti területekre is. A terület bonyolultságától függően néhány hét alatt megvalósítható. Szükséges egy konzultáció az igényekről, majd egyedi árajánlatot adunk a megvalósításra.

 • Tud-e egy pontos koordináta alapján is adatot megjeleníteni a rendszer? Pl. bolthálózatnál egy város több boltját. Open or Close

  Jelenleg a legalacsonyabb szint, ami megjelenik a település. Erre a szintre összevont adatok ábrázolhatók. Ennél részletesebb információt most nem lehet megjeleníteni, de a rendszer kerete alkalmas erre. Egyedi megrendelés alapján fejlesztés szükséges.

 • Hogyan tudja a térképen elhelyezni az adatokat? Mi kell ehhez? Open or Close

  Abban a rendszerben, ahol a cím adatok találhatók, irányítószám és település adatnak lennie kell. Ez alapján helyezi el a rendszer a térképen az adatot. Ha a cím egyben tárolódik, akkor az interfész előállításakor külön kell választani az elemeit.

 • Hogyan tudok időszakokat összehasonlítani? Pl. előző év ugyanezen időszakát megnézni? Open or Close

  Kétféle módon lehet megtenni. Az elemzés kezdetét végét úgy állítjuk be, hogy a bázis időszak is beleessen. Ekkor az időbontás szerinti képernyőn mindkét időszak adatai láthatóak lesznek. A másik lehetőség, hogy két példányban indítjuk el a rendszert és az egyiken a bázis időszakot állítjuk be, a másikon az aktuális időszakot.

 • Történetiséget hogy lehet lekérdezni? Open or Close

  Az elemzések fő szempontja az idő. Az időszak kezdete, vége, léptéke beállítható. Ez a képernyő tetején található „időcsúszka". Rendelkezésre áll egy „lejátszási" funkció is, ahol a kiválasztott időszak és lépték alapján automatikusan változik a képernyő tartalom.

 • Elmenthető-e a képernyő? Ha be szeretnénk tenni egy dokumentumba, vagy prezentációba, akkor mit tegyünk? Open or Close

  A Windows-ban rendelkezésre áll a képernyő mentés lehetősége (PrintScreen). Ezzel menthető ki a képernyőn látható tartalom. A kimentett képernyőt a Ctrl-V (beillesztés) segítségével lehet beilleszteni a dokumentumba.

 • Mennyire részletes adatok érhetők el a rendszerben? Open or Close

  A gyors áttekinthetőséget célozza meg a rendszer, így többnyire összevont formában ábrázoljuk az adatokat. Egyrészt különböző szinteken összesített/átlagolt adatokat lehet megtekinteni, másrészt a grafikonokon az első néhány elem jelenik meg. Ennél részletesebb információ minden blokkban az „Adatok megtekintése" funkciónál is rendelkezésre áll. Ez egy táblázatos megjelenítési forma, ahol a térkép/grafikon dimenziója szerint csoportosítva látható a mérőszám. Ezenkívül részletes adatlista is rendelkezésre áll, ahol teljesen le lehet menni a számla tétel részletekig, de nem minden adatot veszünk át az interfésszel, csak az elemzéshez fontos adatok kerülnek át.

 • Hányféle megjelenítési mód közül lehet választani a térképen? Open or Close

  A VirGis alkalmazásban többféle térképes megjelenítés közül lehet választani.

  • Terület alapú színezés: amikor a mennyiségek sávokban sorolódnak és nagyságrendjüktől függő színnel jelennek meg.
  • Grafikon: a mennyiséget egy kiválasztott grafikon jelenítjük meg, amely az adott terület felett helyezkedik el. A grafikon is lehet többféle: torta, oszlop stb.
  • Kör: a mennyiséget a terület felett elhelyezett körrel ábrázoljuk. A kör nagysága arányos a mennyiséggel.
  • Pont: a mennyiséget a terület felett elhelyezett ponttal ábrázoljuk.
  • Szimbólum: a mennyiséget a terület felett elhelyezett szimbólummal ábrázoljuk.
 • A térképes mellett még milyen megjelenítés van? Open or Close

  A térkép alap szolgáltatása a rendszernek, de rendelkezésre állnak grafikonok is. Ezeken olyan adatok is ábrázolhatók, amelyeknek nincs földrajzi vonatkozása. Például termék csoportonkénti kimutatás.

 • Csak magyar nyelven használható a rendszer? Open or Close

  Jelenleg két nyelven lehet a rendszer funkcióit használni: magyar, angol. Etttől eltérő nyelvre fordítás is megoldható. A rendszerben tárolt adatok azon a nyelven jelennek meg, ahogy az interfészen keresztül érkeznek.

 • Kezel-e a rendszer jogosultságot? Open or Close

  Igen. A jogosultság széleskörűen differenciálható. Felhasználói csoportok és szerepkörök definiálhatók. Jelenleg három típusú jogosultságot hoztunk létre:

  •  „Normál" felhasználó: aki a felhasználói felületeket megtekintheti, de beállításokat nem végezhet.
  •  „Konfigurátor" felhasználó: aki használhatja a beállítási funkciókat is a lekérdezésekben.
  •   Adminisztrátor: a jogosultsági rendszert és a rendszer beállításokat is kezelheti.
 • Megoldható-e, hogy a cégünk saját regionális beosztása szerint legyenek a térképes adatok megjelenítve? Open or Close

  Igen, megoldható. Egy olyan térképet kell rajzolni és a rendszer „alá" tenni, amely ezt a regionális felosztást tartalmazza. Az adatokban végig kell ezt vezetni ugyanezt. Például a településeket hozzá kell rendelni ezekhez az új régiókhoz. Ha valamennyire van átfedés a meglévő közigazgatási felosztással, akkor ez könnyebben megvalósítható, mert csak egy kis átalakítás (pl. összevonás) szükséges. Ha nagyon speciális a felosztás, akkor az egyedi térkép rajzolása hosszabb időt vehet igénybe.

 • Milyen földrajzi felosztással dolgozik a rendszer? Open or Close

  Magyarország vonatkozásában a hivatalos közigazgatási hierarchiát kezeljük (régió->megye->járás->település, (Budapest esetében kerület)). Egyéb országoknál a közigazgatási hierarchia  még nem áll rendelkezésre, az értékeket csak az országra összesítve tudjuk megjeleníteni. Természetesen, -igény esetén- ez bármelyik országra bármikor elkészíthető.

 • Hogyan kerülhetnek be adataink a VirGis-be? Open or Close

  A VirGis-ben kész adatmodell áll rendelkezésre az értékesítési adatok elemzéséhez. Ehhez kapcsolódik egy sztenderd interfész, vagyis az alkalmazások összekapcsolására alkalmas struktúra. Az interfész rendszeres automatikus feldolgozása megoldott. Ha a cégnél működő ügyviteli rendszerből ezt a formátumot előállítják, akkor külön fejlesztés nélkül indítható a rendszer. Az interfészt elsősorban az ügyviteli (ERP, CRM, ...) rendszer fejlesztője, vagy ha van belső informatikus, aki ismeri és eléri az adatokat, akkor ő tudja elkészíteni. Ha az ügyviteli rendszer olyan népszerű és elterjedt rendszer, amelyet sok ügyfél használ, elképzelhető, hogy már készült a VirGis-hez is „bekötés". Ebben az esetben azonnal telepíthető és használható ez a „csatolás".

 • Van-e lehetőség KSH adatok (pl. népsűrűség, vásárló erő) megjelenítésére sajátjainkkal együtt? Open or Close

  Igen, van. A KSH mellett más olyan adat is betölthető, ami nyilvános (BM, OEP stb.) A lehetőség célja éppen az, hogy az elmzett adatkörhöz illeszkedő, annak megítélését segítő háttéradatokat tölthessünk be.

 • Működik a rendszer mobiltelefonon is? Open or Close

  Mivel webes alkalmazásról van szó, a telefon browseréből (pl. Chrome) indítható, tehát működik. Ehhez a szerveren is engedélyezni kell a hozzáférést. A rendszerben van érintő képernyős beállítási lehetőség. A megjelenítés viszont nincs mobil telefonos megjelenítésre optimalizálva, így a felhasználói élmény nem igazán élvezetes. A mobil specifikus funkciók kialakítása jelenleg nincs tervben, de egyedi fejlesztéssel megoldható. Tableten a funkcionalitás jobban érvényesül.